Polityka Prywatności

1. WSTĘP

1.1 CHIPITA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dalej «Spółka», «my» lub «nas»), z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 18, kod pocztowy: 02-653, dba o ochronę i poszanowanie prywatności Państwa danych osobowych.

1.2 Niniejsza Polityka Prywatności (wraz z naszymi Warunkami Użytkowania, Polityką cookies oraz wszelkimi innymi dokumentami, o których mowa w niniejszej Polityce) określa zasady, które stosujemy w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych, które zbieramy od Państwa lub które Państwo nam przekazują podczas poruszania się po niniejszej witrynie internetowej i korzystania z niej (dalej "Witryna "), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i europejskiego dotyczącymi ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami w celu zrozumienia naszego podejścia i praktyk dotyczących Państwa danych osobowych oraz sposobu, w jaki będziemy je traktować.

1.3 Nasza Witryna korzysta z różnych rodzajów plików cookie w celu zapewnienia Państwu usług i ułatwienia funkcjonowania Witryny. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce cookies w Witrynie.

1.4 Przetwarzanie Państwa danych osobowych, o którym mowa w niniejszej Polityce Prywatności, opiera się na uzasadnionym interesie Chipita, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jak również jest uzasadnione realizacją postanowień umowy zawartej pomiędzy Państwem a Chipita na korzystanie z Witryny (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W stosownych przypadkach przetwarzanie danych odbywa się za Państwa zgodą.

2. ADMINISTRATOR DANYCH

2.1 Administratorem Danych w rozumieniu obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych jest CHIPITA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 18, kod pocztowy: 02-653.

3. ZBIERANIE INFORMACJI 

3.1 Zbieramy Państwa dane osobowe podczas, gdy korzystają Państwo z naszej Witryny. Informacje, które zbieramy dzielą się na trzy kategorie:  (a) informacje, które Państwo nam przekazują; (b) informacje, które zbieramy metodami automatycznymi oraz (c) informacje, które zbieramy z innych źródeł.

3.2 Możemy łączyć informacje, które Państwo nam przekazują, z informacjami zbieranymi metodami automatycznymi oraz informacjami otrzymywanymi z innych źródeł.

3.3 Możemy zbierać następujące informacje:
  • Informacje o profilu, w tym informacje o usługach, które Państwo lubią, o sekcjach naszej Witryny, które preferują Państwo odwiedzać lub częstotliwość korzystania przez Państwa z naszej Witryny.
  • Zautomatyzowane technologie w celu zbierania informacji z Państwa urządzenia podczas korzystania z naszej Witryny, takich jak adres protokołu internetowego (adres IP). 
  • Strona przekierowująca (witryna internetowa, która doprowadziła Państwa do naszej Witryny).
  • Wiadomości wysyłane do nas lub o nas na portalach społecznościowych oraz
  • Działania dotyczące sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszej Witryny, np. które sekcje naszej Witryny preferują Państwo odwiedzać.
Większość urządzeń mobilnych i przeglądarek umożliwia cofnięcie udzielonej nam zgody na gromadzenie tych informacji poprzez zastosowanie ustawień urządzenia lub przeglądarki. W przypadku pytań dotyczących sposobu, w jaki można zapobiec gromadzeniu informacji o Państwa dokładnej lokalizacji, zalecamy skontaktowanie się z dostawcą pomocy technicznej dla urządzenia przenośnego, producentem Państwa urządzenia, dostawcą oprogramowania lub przeglądarki. Niektóre usługi mogą nie działać prawidłowo bez informacji o lokalizacji użytkownika. Jeśli chcą Państwo usunąć informacje określające Państwa lokalizację, które zebraliśmy, prosimy o kontakt na nasz adres lub adres e-mail podany poniżej. Istnieje możliwość, że zgodnie z prawem będziemy zobowiązani do zachowania niektórych informacji na Państwa temat.

4. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY ZGROMADZONE PRZEZ NAS INFORMACJE 

4.1 Zebrane przez nas informacje wykorzystujemy do:
  • Poruszania się po Witrynie i korzystania z niej,
  • Spersonalizowania Państwa doświadczeń związanych z korzystaniem z naszej Witryny,
  • Zarządzania naszą działalnością gospodarczą, w tym rozwoju nowych produktów i usług marketingowych oraz prowadzenia działań reklamowych,
  • Utrzymywania i poprawy jakości naszych produktów, ofert, promocji i Witryny.

5. KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

5.1 Państwa dane możemy ujawniać dostawcom, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, takie jak usługi organizowania i przeprowadzania promocji i konkursów, usługi pomocy technicznej w zakresie witryn internetowych oraz inne usługi informatyczne. Zabraniamy tym osobom trzecim wykorzystywania tych informacji lub ujawniania ich w celu innym niż świadczenie usług w naszym imieniu.

5.2 Państwa dane osobowe możemy ujawniać innym spółkom z Grupy Chipita w UE i poza nią, na przykład w krajach, które nie zapewniają takich samych zabezpieczeń w zakresie ochrony danych osobowych jak Państwa kraj zamieszkania. W zakresie świadczenia usług i dostarczania produktów w naszym imieniu polegamy na osobach trzecich/partnerach (np. w zakresie obsługi Witryny) i możemy ujawniać Państwa dane osobowe tym osobom trzecim (np. spółkom zajmującym się programami/oprogramowaniem, spółkom zajmującym się obsługą witryn internetowych itp.) Co do zasady, nasi dostawcy usług są zobowiązani umownie do ochrony Państwa danych osobowych i nie mogą w żaden sposób wykorzystywać lub przekazywać Państwa danych osobowych. Osoby trzecie nie mogą wykorzystywać lub ujawniać tych informacji w celach innych niż świadczenie usług w naszym imieniu.

5.3 Niezależnie od tego, do jakiego kraju przekazywane będą Państwa dane osobowe, będziemy udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie na zasadzie ścisłej potrzeby oraz zawsze przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń (takich jak standardowe klauzule umowne UE).

5.4 Możemy zdecydować, ze względów strategicznych lub innych względów biznesowych, o sprzedaży lub zbyciu całości lub części naszego przedsiębiorstwa. W ramach tej sprzedaży lub zbycia możemy przekazać zebrane przez nas informacje wszystkim osobom zaangażowanym w sprzedaż lub zbycie.

5.5 Możemy udostępniać informacje, które nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika.  Na przykład, możemy udostępniać anonimowe, zagregowane statystyki dotyczące korzystania przez Państwa z naszej Witryny.

5.6 W wyjątkowych przypadkach, nasza Spółka może ujawnić Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wówczas, gdy istnieje ustawowy obowiązek ich ujawnienia lub gdy jest to wymagane na mocy decyzji/zarządzenia sądu lub innego właściwego organu.


6. GDZIE PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

6.1 Dane osobowe, które zbieramy od użytkowników, są przechowywane na bezpiecznych serwerach w Unii Europejskiej (UE), a Spółka stosuje wszelkie uzasadnione środki w celu ich ochrony.


7.  BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Zobowiązujemy się do zastosowania wszelkich uzasadnionych środków w celu zapewnienia, aby Państwa dane osobowe były aktualne. Nasze procedury techniczne, administracyjne i inne mają na celu ochronę Państwa danych osobowych przed przypadkową, niezgodną z prawem lub nieuprawnioną utratą, dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem. Chociaż dokładamy wszelkich starań w celu ochrony naszych systemów komputerowych, żadna witryna internetowa, system komputerowy lub transmisja danych za pośrednictwem internetu lub innej sieci publicznej nie może być całkowicie bezpieczna.

8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

8.1 Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności (chyba, że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu zachowywania danych), w szczególności w celu obrony przed wszelkimi roszczeniami lub w celu ich dochodzenia.

9. PAŃSTWA PRAWA

9.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo dostępu, tzn. prawo do uzyskania informacji, na Państwa wniosek, czy Państwa dane osobowe podlegają przetwarzaniu i do otrzymania dalszych informacji o takim przetwarzaniu, w szczególności o bieżącym przetwarzaniu, odpowiednich zabezpieczeniach, przy pomocy których dokonuje się przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ponadto, mają Państwo prawo zażądać poprawienia wszelkich nieścisłych danych osobowych dotyczących Państwa. Ponadto, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, mają Państwo prawo zażądać: usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych oraz wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Poza tym, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez naszą Spółkę jest niezgodne z obowiązującym prawem, mają Państwo prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego można się zwrócić pod adresem https://uodo.gov.pl/).

9.2 Jeśli ma to zastosowanie, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.3 Mają Państwo prawo zażądać kopii swoich danych osobowych zebranych przez Spółkę, kontaktując się z nami pod adresem gdpr@chipita.com.

10. LINKI DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH I MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

10.1 Witryna może zawierać linki do witryn zarządzanych przez  osoby trzecie lub zarządzanych przez nas. W przypadku kliknięcia na link do którejkolwiek z tych witryn, należy zapoznać się z polityką prywatności witryny, warunkami korzystania z niej oraz innymi politykami dotyczącymi tej witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności za polityki i praktyki osób trzecich. Organizacje te przetwarzają informacje, które Państwo im przekazują, zgodnie z ich polityką prywatności, warunkami użytkowania i innymi politykami.

10.2 Dostawcy innych aplikacji, narzędzi, widgetów i wtyczek dostępnych na naszej Witrynie, takich jak przyciski „Lubię to” na Facebooku, mogą również korzystać z automatycznych metod zbierania informacji o sposobie korzystania przez Państwa z tych funkcji. Organizacje te mogą wykorzystywać Państwa informacje zgodnie z własnymi zasadami, a my nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

11. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

11.1 Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od daty podanej na wstępie Polityki. Możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności wedle naszego uznania. W przypadku zmiany, zamieścimy zmienioną wersję tutaj i zmienimy „datę ostatniej aktualizacji” (datę wejścia w życie zmiany) na górze Polityki. Należy regularnie sprawdzać niniejszą Politykę pod kątem jej aktualności, a jeśli będą Państwo nadal korzystać z Witryny, uznaje się, że akceptują Państwo wszelkie zmiany w Polityce.

12. KONTAKT Z NAMI

Dziękujemy za zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej Spółki. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki lub chcą Państwo skorzystać z jednego z praw przysługujących Państwu jako osobie, której dane dotyczą, mogą Państwo skontaktować się ze Spółką pod adresem gdpr@chipita.com.