Ochrana soukromí

1. ÚVOD

1.1 CHIPITA CZ, s.r.o., (dále jen " společnost ", " my " nebo " nás "), se sídlem Evropská 423/178, Voskovice, 160 00 Praha 6, se zavazuje chránit a respektovat soukromí vašich osobních údajů.

1.2 Tyto Zásady ochrany osobních údajů (společně s našimi Podmínkami používání, politika „cookies“ a jiné dokumenty uvedené v nich) stanoví principy dodržované námi týkající se zpracování vašich osobních údajů, které jsme od vás shromáždili nebo které jste nám poskytli, když budete procházet a používat tyto webové stránky (dále jen " internetové stránky ") a která se provádí v souladu s platnými vnitrostátními a evropskými právními předpisy týkající se ochrany jednotlivců při zpracování osobních údajů. Prosíme, přečtěte si pečlivě následující, abyste porozuměli našemu přístupu a praxi ohledně vašich osobních údajů a jak s nimi budeme zacházet.

1.3 Tím, že přejdete na naše webové stránky, potvrzujete, že si uvědomujete, že přijímáte tyto Zásady ochrany osobních údajů a politika cookies a že souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a zveřejňováním vašich osobních údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí a "politiku cookies"..

1.4 Zpracování vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany soukromí, se zakládá na vašem souhlasu, který poskytnete užíváním našich stránek.

2. SPRÁVCE ÚDAJŮ

2.1 CHIPITA CZ, s.r.o., se sídlem Evropská 423/178, Voskovice, 160 00 Praha 6 je datový správce ve smyslu platných právních předpisů o ochraně údajů.

3. SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ

3.1 Shromažďujeme osobní informace o vás, když používáte naše internetové stránky. Informace, které shromažďujeme, spadají do tří kategorií: (a) informaci, které nám poskytujete; (b) informace, které shromažďujeme prostřednictvím automatizovaných metod, a (c) informace, které shromažďujeme z jiných zdrojů..

3.2 Můžeme spojit informace, které nám poskytujete, s informace, které jsou shromažďovány pomocí automatizovaných metod i s informacemi, které dostaneme z jiných zdrojů.

3.3 Můžeme shromažďovat následující informace:
  • Informace o účtu, jako je vaše uživatelské jméno nebo heslo (nebo cokoliv dalšího, co vás identifikuje) použité pro přístup na naše webové stránky nebo pro využití služeb našich webových stránek podle Podmínek použití.
  • Profilové informace, včetně informací o službách, které máte rádi nebo, které rádi používáte nebo jak často budete používat naše webové stránky.
  • Automatizované technologie s cílem shromáždit informace z vašeho zařízení při používání našich internetových stránek, jako je vaše adresa internetového protokolu (IP adresa).
  • Přesměrovací stránky (internetové stránky, jež vás dovedou k naší internetové stránky)
  • Zprávy nám poslané nebo zprávy o nás na sociální média a
  • Činnosti týkající se způsobu používání našich webových stránek, například, které sekce našich internetových stránek rádi navštěvujete.
Většina mobilních zařízení a prohlížečů vám umožňují zrušit souhlas, který jste nám dali ke shromažďování těchto informací, použitím nastavení vašeho zařízení nebo prohlížeče. Pokud máte jakékoliv další otázky, jak můžete zabránit sbírání informací o vaší přesné poloze, doporučujeme vám obrátit se na poskytovatele technické podpory vašeho mobilního zařízení, výrobce vašeho zařízení, nebo vašeho poskytovatele softwaru nebo poskytovatele prohlížeče. Některé služby nemusí fungovat správně bez informací o vaší poloze. Pokud si přejete smazat informace určující vaší polohu, které jsme shromáždili, prosím kontaktujte nás na naší adrese nebo e - mail adrese uvedené níže. Možná budeme nuceni ponechat si informace o vás v souladu s právními předpisy.

3.4 Můžeme shromažďovat informace o vás z jiných zdrojů, včetně ale nejenom informace od jiných společností nebo organizací. Můžeme také shromažďovat informace, které jsou veřejně dostupné. Například, můžeme shromažďovat informace o vás, když s námi komunikujete na sociálních médiích.

4. JAK POUŽÍVÁME SHROMÁŽDĚNÉ ÚDAJE

4.1 Používáme informace, které shromažďujeme za účelem:
  • Nasměrování a použití webových stránek,
  • Přizpůsobení se vašim potřebám na našich stránkách,
  • Řízení našich obchodních aktivit včetně vývoje nových produktů a marketingových služeb a našich reklamních aktivit,
  • Zachovávat a vylepšovat kvalitu našich produktů, našich nabídek a našich propagace na našich stránkách.

5. S KÝM SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE

5.1 Nebudeme poskytovat vaše osobní údaje třetím osobám; můžeme však zveřejnit vaše informace dodavatelům, kteří nám poskytují služby, jako jsou služby organizování a provádění propagace a soutěží, webové stránky podpůrných služeb a dalších služeb v informační technice. Zakazujeme těmto třetím stranám použít tyto informace nebo je sdělit pro jakýkoli jiný účel než pro poskytování služeb v našem zájmu.

5.2 Můžeme se rozhodnout, ze strategických nebo jiných obchodních důvodů, prodat či převést celý nebo část našeho podnikání. V rámci tohoto prodeje nebo převodu, můžeme převést informace, které jsme shromáždili všem zapojeným do prodeje nebo převodu.

5.3 Můžeme sdílet informace, které vás přímo neidentifikují. Například, můžeme sdílet anonymní, souhrnné statistiky o užívání našich webových stránek.

5.4 Ve výjimečných případech, může naše společnost poskytnout vaše osobní údaje třetím osobám ale pouze v případě, že existuje zákonná povinnost tak učinit, nebo to je povinnost podle rozhodnutí / příkazu soudního nebo jiného příslušného orgánu.

6. KDE UKLÁDÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

6.1 Osobní údaje, které shromažďujeme od uživatelů, jsou uloženy na zabezpečených serverech v rámci Evropské unie (EU) a společnost přijímá veškerá přiměřená opatření na jejich ochranu.

6.2 Můžeme poskytnout vaše osobní údaje jiným společnostem skupiny Chipita Group v rámci i mimo EU, například i do zemí, které neposkytují stejné záruky ochrany osobních údajů jako vaše země pobytu. Spoléháme na třetí strany / partnery pro poskytování služeb a produktů naším jménem (např. na podporu webových stránek) a můžeme poskytnout vaše osobní údaje těmto třetím stranám (například programovým/ softwarovým firmám, společnostem na podporu webových stránek atd.). Obecně platí, že naši poskytovatelé služeb jsou zavázáni k ochraně vašich osobních údajů a nemohou žádným způsobem použít nebo převést vaše osobní údaje. Nedovolíme, aby tyto třetí strany použili nebo zveřejnili tyto informace pro jiné účely než pro poskytování služeb v našem zájmu.

6.3 Bez ohledu na to, do které země jsou vaše osobní údaje předány, budeme sdílet jen ty osobní údaje, které budou nezbytně nutné, a to za přísných ochranných opatření. (např. standardní smluvní doložky EU).

7.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Zavazujeme se přijmout veškerá přiměřená opatření, kterými zajistíme, že vaše osobní informace budou průběžně aktualizovány. Naše technické, administrativní a jiné postupy jsou určené k ochraně vašich osobních údajů před náhodnou, protiprávní nebo neautorizovanou ztrátou, přístupu k nim, jejich poskytováním, použitím, změnou nebo zničením. Přestože vynaložíme veškeré možné úsilí na ochranu našich počítačových systémů, žádné webové stránky, počítačové systémy nebo přenos dat prostřednictvím internetu nebo jiné veřejné sítě nemohou být zcela bezpečné.

8. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Uchováváme vaše osobní údaje po dobu, která je nezbytná pro zpracování k účelům uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů (pokud není delší období uchovávání údajů vyžadováno zákonem).

9. VAŠE PRÁVA

9.1 Podle platných právních předpisů máte právo na přístup, tj. být informováni, na vaši žádost, ať už jsou vaše osobní údaje předmětem zpracování nebo ne a obdržet další informace o tomto zpracování, zejména o probíhajícím zpracování, vhodných ochranných opatřeních, na jejichž základě jsou prováděny převody do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Navíc, máte právo požadovat opravu jakýchkoli chybných osobních údajů o vás. Dále, pokud jsou splněny podmínky platných právních předpisů, máte právo na výmaz, právo na omezení zpracování údajů, právo na přenositelnost a právo vznést námitku proti zpracování. A konečně, pokud jste přesvědčeni, že zpracování vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

9.2 Dále, můžete kdykoli odvolat váš souhlas, nicméně toto stažení vašeho souhlasu nebude mít dopad na zákonnost zpracování na základě předchozího souhlasu před jeho stažením.

9.3 Máte právo požádat o kopii vašich osobních údajů shromažďovaných společností, kontaktujte nás na gdpr@chipita.com.

10. ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY A SOCIÁLNÍ MÉDIA

10.1 Webová stránka může obsahovat odkazy na internetové stránky spravované námi nebo třetí stranou. Pokud kliknete na odkaz na jakoukoliv z těchto internetových stránek, měli byste si přečíst zásady ochrany soukromí těchto webových stránek, podmínky užití a jejich ostatní politiky. Nejsme zodpovědní za politiky a postupy třetích stran. Tyto organizace spravují informace, které poskytujete, v souladu s jejich zásadami ochrany soukromí, podmínkami užití a jejich ostatními politikami.

10.2 Poskytovatelé jiných aplikací, nástrojů, grafických ovládacích prvků a plug-ins dostupných na našich webových stránkách, jako Facebook „Like“ tlačítka, mohou rovněž využívat automatizované metody ke shromažďování informací o způsobu použití těchto vlastností. Tyto organizace mohou použít vaše informace v souladu s jejich vlastními politikami a my nejsme zodpovědní za tyto politiky.

11. ZMĚNA POLITIKY SOUKROMÍ

11.1 Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné k datu uvedenému na počátku této politiky. My tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme měnit dle vlastního uvážení. V případě změn, zveřejňujeme v revidované verzi zde a změníme „naposledy aktualizováno dne" (datum účinnosti této změny) na vrchu této politiky. Měli byste zkontrolovat tyto Zásady pravidelně kvůli aktualizacím nejnovější verze dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, a pokud budete nadále používat naše webové stránky, má se za to, že souhlasíte s jakoukoli změnou Zásad.

12. KONTAKTUJTE NÁS

Děkujeme vám za přečtení Zásady ochrany osobních údajů naší společnosti. Máte-li jakékoliv dotazy ohledně této politiky, nebo přejete-li si využít některé z práv, které máte jako subjekt údajů, můžete se obrátit na společnost na gdpr@chipita.com.